Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool

Doktoritööd

Hannes Tamme, 2023. Puidu kuivatuse kontrolli ja optimeerimise meetodite arendamine. Juhendajad professor Peeter Muiste ja teadur Valdek Tamme. (pdf)

Marii Järve (Rasva), 2023. Põllumajandusmaa kasutuse muutused Eestis: tasakaalustatud maakasutuse tagamise võimalusedJuhendajad professor Evelin Jürgenson ja kaasprofessor Aive Liibusk. (pdf)

Eneli Põldveer, 2022.  Puistu seisundi ja struktuuritunnuste kvantitatiivne hindamine hemiboreaalsetes metsaökosüsteemides. Juhendaja professor Henn Korjus ja kaasprofessor Diana Laarmann.(pdf)

Tauri Arumäe, 2020. Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalsetes metsades. Juhendaja dotsent Mait Lang. (pdf)

Sandra Metslaid, 2017. Kliima mõju hindamine hariliku männi (Pinus sylvestris L.) kasvule Eestis. Juhendajad professor Andres Kiviste, dotsent Ahto Kangur. (pdf)

Meelis Teder, 2017. Institutsionaalse innovatsiooni roll Eesti metsasektori arengus. Juhendajad dotsent Paavo Kaimre, professor Peeter Muiste. (pdf)

Valdek Tamme, 2016. Elektriliste takistus-tüüpi kontrollimeetodite arendamine puidukuivatuses. Juhendajad professor Peeter Muiste. (pdf)

Kobra Maleki, 2016. Puistu struktuuri ja konkurentsi modelleerimine keskkonnasäästlike metsamajanduslike võtete kavandamisel. Juhendajad professor Henn Korjus, professor Andres Kiviste, professor Klaus von Gadow. (pdf)

Regino Kask, 2015. Kasvutingimuste mõju hariliku männi (Pinus sylvestris L.) puidu füüsikalis-mehaanilistele omadustele Eestis. Juhendaja dotsent Jaak Pikk. (pdf)

Priit Põllumäe, 2015. Eesti erametsaomanike koostöö analüüs. Juhendaja dotsent Henn Korjus. (pdf)

Diana Laarmann, 2014 Metsaökosüsteemi taastamise seire ja analüüs. Juhendajad dotsent Henn Korjus, dr. John A. Stanturf (USDA). (pdf)

Maris Hordo, 2011. Dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamine puistu kasvukäigu modelleerimisel. Juhendajad professor Andres Kiviste, dr. Helena Henttonen (METLA), dr. Samuli Helama (Helsinki Ülikool). (pdf)

Allan Sims, 2009. Takseermudelite ja andmestike infosüsteem puistu kasvukäigu modelleerimiseks. Juhendaja professor Andres Kiviste. (pdf)

Ahto Kangur, 2009. Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks. Juhendajad professor Kalev Jõgiste, professor Andres Kiviste. (pdf)

Henn Korjus, 2009. Metsakorralduse teoreetilisi ja praktilisi aspekte Eestis. Juhendajad professor Andres Kiviste, emeriitprofessor Artur Nilson.

Mait Lang, 2006. Lehestiku massi ning võra raadiuse mudelite sobivusest metsa heleduse mudeli sisendandmete koostamisel. Juhendajad vanemteadur Tiit Nilson, professor Andres Kiviste.

Paavo Kaimre, 2002. Metsanduse ökonoomika (monograafia). Juhendaja emeriitprofessor Artur Nilson.