Doktoritööd

Doktoritööd

 

Liina Jürisoo. 2021. Jalakasurma tekitajate levik ja kahjustused Kirde-Euroopas. SDistribution of and damages by Dutch elm disease agents in Northeastern Europe. Juhendaja: R. Drenkhan 

Kristiina Aun. 2021. Raiete lühiajaline mõju süsiniku voogudele ja varudele erinevates Eesti metsaökosüsteemides. Short-term effect of felling on carbon fluxes and storages in different Estonian forest ecosystems. Juhendaja: V. Uri 

Sille Rebane. 2020. Metsade majandamise mõju hindamine süsiniku kontekstis: turbulentse kovariatsiooni meetod. Evaluation of forest management in the context of carbon fluxes: eddy-covariance method . Juhendajad: K. Jõgiste, M. Metslaid 

Gunnar Morozov. 2019. Süsiniku- ja lämmastikuvood erinevate kasvukohtade kaasikutes ja hall-lepikutes. Carbon and nitrogen fluxes in birch and grey alder stands growing on different sites. Juhendaja: V. Uri

Mari Tilk. 2018. Alustaimestiku mitmekesisus ja geobotaaniline analüüs Edela-Eesti luitemännikutes. Ground vegetation diversity and geobotanical analysis in the south-west Estonian dune pine forests. Juhendajad: M. Mandre, K. Ots, T. Tullus.

Andres Jäärats. 2018. Istutusmaterjali ja maapinna ettevalmistamise mõju metsa uunedamisele. The effect of planting stock and soil scarification on forest regeneration. Juhendajad: H. Seemen, I. Sibul, A. Tullus.

Reimo Lutter. 2017. Keskealiste hübriidhaava- ja arukaseistandike kasvukäik ning ökoloogia endistel põllumajandusmaadel. Growth development and ecology of midterm hybrid aspen and silver birch plantations on former agricultural lands. Juhendajad: H. Tullus, A. Tullus.

Tiia Drenkhan. 2017. Hariliku männikärsaka (Hylobius abietis L.) seos patogeensete ja saprotroofsete seente ning viirustega. Interaction between large pine weevil (Hylobius abietis L.) pathogenic and saprotrophic fungi and viruses. Juhendajad: K. VoolmaI. SibulR. Kasanen.

Kalev Adamson. 2017. Invasiivsete okka- ja võrsehaiguste levik ja nende tekitajate populatsioonide võrdlev analüüs okaspuudel Põhja- Euroopas. Distribution and population genetic analysis of the agents of invasive needle and shoot diseases of conifers in Northern Europe. Juhendaja: R. Drenkhan.

Hardo Becker. 2016. Metsamajandamise mõju süsiniku- ja lämmastikuvoogidele ning varudele erinevates metsaökosüsteemides. The effect of forest management on the carbon and nitrogen fluxes and storages in different forest ecosystems. Juhendaja: V. Uri

Mats Varik. 2014. Süsiniku vood ning varud erivanuselistes arukaasikutes. Carbon fluxes and storages in a chronosequence of silver birch stands. Juhendajad: V. Uri, K. Lõhmus.

Meelis Seedre. 2013. Häiringurežiimi mõju boreaalse metsaökosüsteemi süsinikuvoogudele. Disturbance effects on boreal forest ecosystem carbon dynamics. Juhendajad: K. Jõgiste, H. Chen.

Floortje Vodde. 2013. Tormikahjustuse käigus tekkinud mikroalade dünaamika ja häiringujärgne puurinde uuenemine hemiboreaalses segametsas. Microsites and tree regeneration dynamics: prolonged storm effects in hemiboreal mixed forest. Juhendajad: K. Jõgiste, Ir. G.M.J. Frits Mohren​.

Tea Tullus. 2013. Alustaimestik ja seda mõjutavad tegurid endistele põllumajandusmaadel kasvavates noortes lehtpuuistandikes. Understorey vegetation and factors affecting it in young deciduous forest plantations on former agricultural land. Juhendajad: H. Tullus, E. Roosaluste.

Jürgen Aosaar. 2012. Endisele põllumaale rajatud hall-lepiku areng, biomassi produktsioon ja lämmastiku- ning süsiniku dünaamika. The development and biomass production of grey alder stand on abandoned agricultural land in relation to nitrogen and carbon dynamics. Juhendaja: V. Uri.

Rein Drenkhan. 2011. Okkajäljemeetodi kasutamisest männi okkahaiguste epidemioloogilises uurimistöös. Epidemiological investigation of pine foliage diseases by the use of the needle trace method. Juhendaja: M. Hanso.

Arvo Tullus. 2010. Puude kasv ja seda mõjutavad tegurid noortes hübriidhaavaistandikes. Tree growth and the factors affecting it in young hybrid aspen plantations. Juhendajad: H. Tullus, A. Vares.

Kajar Köster. 2009. Elusa ja surnud puidu biomassi dünaamika tormijärgses metsa ökosüsteemis. Dynamics of living and dead woody biomass in forest ecosystem after windthrow. Juhendaja: K. Jõgiste.

Ahto Kangur. 2009. Metsade pikaajaline dünaamika: püsikatsealade andmestik modelleerimiseks. Long-term forest dynamics: permanent plot data for modelling. Juhendajad: A. Kiviste, K. Jõgiste.

Marek Metslaid. 2008. Hariliku kuuse eeluuenduse kasv lageraie järgselt. Growth of advance regeneration of Norway spruce after clearcut. Juhendajad: K. Jõgiste, E. Nikinmaa.  

Raul Rosenvald. 2008. Säilikpuude elustiku ja säilivuse seosed raiesmiku ja puu omadustega. Biota and persistence of retention trees in relation to the characteristics of the trees and cut areas. Juhendajad: A. Lõhmus, H. Tullus.

Merrit Noormets. 2006. Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel. Juhendajad: K. Karp, T. Paal.

Aivo Vares. 2005. Noorte lehtpuistute kasv ja areng erinevates kasvukohatingimustes. The growth and development of young deciduous stands in different site conditions. Juhendajad: H. Tullus,  K. Lõhmus.

Ivar Sibul. 2005. Mõnede taimsete insektitsiidide ning keskkonnategurite mõju hariliku männikärsaka Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae) käitumisele ja füsioloogiale. The effects of some botanical insecticides and environmental factors to the behaviour and physiology of the large pine weevil, Hylobius abietis (L.) (Coleoptera, Curculionidae). Juhendajad: H. Tullus, K. Voolma.

Katri Ots. 2002. Õhusaaste mõju okaspuude kasvule Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas. Impact of air pollution on the growth of conifers in the industrial region of northeast Estonia. Juhendajad: M. Mandre, H. Tullus.

Veiko Uri. 2001. Produktsiooni ja mineraaltoitainete dünaamika endisele põllumaale rajatud halli- ja hübriidlepa kultuurides. The dynamics of biomass production and nutrient status of Grey alder and Hybrid alder plantations on abandoned agricultural stands. Juhendajad: H. Tullus, K. Lõhmus.

Kalev Jõgiste. 1998. Individuaalse puu kasv ja uuenemise seaduspärasused hariliku kuuse ja kase segapuistus. Individual tree growth and regeneration patterns of Norway spruce and birch in mixed stands. Juhendajad: H. Tullus, P. Hari.