Doktorandid

Doktorandid

 

Karin Kütt

2023

Boosting medicinal mushroom cultivation as non-timber forest products

Raviseente kasvatamise võimalused metsa kõrvalkasutusena

Juhendajad: Kalev Adamson, Rein Drenkhan

CV

 

 

Mari-Liis Siller

2023

The biodiversity of spruce-birch mixed stands and monocultures planted on previous agricultural land

Elurikkus endisele põllumajandusmaale istutatud kuuse-kase sega- ja puhtpuistutes

Juhendajad: Tea Tullus, Reimo Lutter

CV

 

 

Kristjan Täll

2022

Evaluation of root and light competition in spruce-birch mixed forests with stable isotopes method

Juur- ja valguskonkurentsi hindamine kuuse-kase segametsades stabiilsete isotoopide meetodil

Juhendajad: Reimo Lutter, Arvo Tullus, Hardi Tullus

CV

 

 

Reeno Sopp

2021

The effect of management and climate on the production and competition in deciduous plantations on former agricultural lands

Metsamajanduse ja kliima mõju endistele põllumaadele rajatud lehtpuuistandike produktsioonile ja puudevahelise konkurentsile

Juhendajad: Hardi Tullus, Reimo Lutter, Arvo Tullus

CV

 

 

Agnes Sepaste

2021

The effect of selective felling and shelterwood cutting on ecosystem carbon budget

Valik- ja turberaiete mõju metsaökosüsteemi süsinikuringele

Juhendajad: Veiko Uri, Mai Kukumägi

CV

 

 

Marju Kaivapalu

2021

The uptake of heavy metals and their allocation of hybrid aspen and silver birch plantations on former agricultural lands and a reclaimed Aidu oil shale quarry

Raskmetallide omastamine ja jaotumine hübriidhaava- ja arukaseistandikes endistel põllumajandusmaadel ja Aidu ammendatud põlevkivikarjääri puistangutel

Juhendajad: Katri Ots, Reimo Lutter

CV

 

 

Kristjan Ait

2021

Post-disturbance bark beetle spread dynamics in protected areas and near their vicinity

Kuuse-kooreüraski häiringujärgne levikudünaamika kaitsealadel ja nende läheduses

Juhendajad: Marek Metslaid, Floortje Vodde

CV

 

 

Mikko Buht

2019

The impact of fellings on development and formation of forest ecosystem

Raiete mõju metsaökosüsteemi arengule ja kujunemisele

Juhendajad: Jürgen Aosaar, Veiko Uri

CV

 

 

Merit Ehrpais

2019

Analyses of root pathogens damages and control strategy in conifer stands

Juuremädanike kahjude analüüs ja tõrjestrateegia okaspuu enamusega puistutes

Juhendajad: Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan

CV

 

 

Marek Uri

2019

The effect of forest management on ecosystem carbon cycling

Metsade majandamise mõju nende süsinikuringele

Juhendajad: Veiko Uri, Mats Varik

CV

 

 

Argo Orumaa

2018

Effects of forest fires on bigeochemical cycles.

Metsapõlengute mõju biogeokeemilistele tsüklitele.

Juhendaja: Marek Metslaid

CV

 

 

Kristiina Palm-Hellenurm

2018

Delayed storm and salvage logging effects on understory vegetation recovery and development.

Tormi ja sanitaarraie mõju metsaökosüsteemi alustaimestiku taastumisele ja arengule

Juhendajad: Floortje Vodde, Kalev Jõgiste

CV

 

 

Elisabeth Rähn

2016

Taxonomy and dynamics of fungi in managed conifer stands.

Seente taksonoomia ja dünaamika okaspuuenamusega majandusmetsades

Juhendajad: Rein Drenkhan, Leho Tedersoo

CV

 

 

Sigitas Girdziušas

2014

Evaluation of forest regeneration practices in Baltic States.

Metsauuenduse praktikate hindamine Baltimaades

Juhendaja: Marek Metslaid

CV

 

 

Pille Ligi

2012

The public opinion on silvicultural activities.

Avalikkuse hinnang metsakasvatuslikule tegevusele.

Juhendajad: Hardi Tullus, Heimo Karppinen, Michel John Meitner

CV

 

 

Karli Ligi

2009

Silvicultural and genetical analysis of Estonian red deer populations.

Eesti hirvepopulatsioonide metsanduslik ja geneetiline analüüs.

Juhendajad: Hardi Tullus, Tiit Randveer, Riho Gross

CV