KIK projektid

SA KIK poolt finantseeritavate projektide aruanded

Jääksoode turba toiteelementide bilansi tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine biokütuste tuhkadega (puu- ja turbatuhk)2006. a. projket nr. 47 „Puutuha kasutamisvõimalused metsanduses“

2007. a. projekt nr. 10 "Metsateaduse organistasioonilise suutlikkuse arendamine" metsandus- ja maaehitusinstituudi toimetiste e-väljaanne "Metsanduslikud püsikatsealad Eestis"

2007. a. projekt nr. 30 „21 sajandi alguse süvenevate matsakahjustuste põhjuste analüüs“

2007. a. projekt nr. 32 “Bioenergeetikas tekkivate jäätmete utiliseerimine metsakasvatuslikel eesmärkidel”

2007. a. projekt nr. 40 „Eesti pikaajaliste metsanduslike katsealade inventeerimine ja taastamine“

2007. a. projekt nr. 41 „Puidumõõtmisalase kodulehe loomine“

2007. a. projekt nr. 46 "Metsade mitmekülgne kasutamine ja selle mõju metsanduse konkurentsivõimele"

2007. a. projekt nr. 51 "Ahtme mk ammendatud jääksoode ökoloogiline analüüs selgitamaks perspektiivseid rekultiveerimisvõimalusi"

2008. a. projekt nr. 1 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

2008. a. projekt nr. 10 "Metsade pindala muutumise ja raiete jälgmine kaugseire meetoditega"

2008. a. projekt nr. 15 „Hariliku männi järglaskatsete ja geograafiliste katsekultuuride mõõdistamine“

2008. a. projekt nr. 31 "Metsateaduse ja –hariduse rahvusvahelise koostöö arendamine"

2008. a. projekt nr. 57 "Hariliku männi järglaskatsete ja klooniarhiivide rajamise metoodika väljatöötamine"

2008. a. projekti nr. 25 "Eesti puitkütuste potentsiaali hindamine mudelpuude meetodil"

2008. a. projekti nr. 38 "Noorte puistute kasv ja biomass ammendatud põlevkivikarjääri puistangutel"

2008. a. projekti nr. 48 "Elektriliinide trassidelt saadava võsa energeetiline potentsiaal"

2008. a. projekt nr. 50 "Metsa kasvukäigu Eestit katva püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

 2009. a. projekt nr. 23 “Seemlate, klooniarhiivide ja järglaskatsete rajamiseks vajaliku materjali inventuur”

2010. a. projekt nr. 11 „Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik ja ökoloogiline hindamine“

2010. a. projekt nr. 36 „Metsageneetiliste ressursside säilitamise strateegia ning metsakultiveerimismaterjali tootmise ja kasutamise strateegia lähteülesannete koostamine ning täiendavate vajakute kaardistamine“

2010. a. projekt nr. 16 „Arukase dendrokronoloogilise skaala koostamine ja võrdlev analüüs hariliku männi ja hariliku kuuse skaaladega“

2010. a. projekt nr. 28 "Kasvava puu tüvekuju mõõtmise metoodika väljatöötamine tüvemoodustaja analüüsiks Eesti tingimustes"

2010. a. projekt nr. 2 „Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine metsakorralduse ja –poliitika valdkonnas“

2009. a. projekt nr. 21 „Uute invasiivsete (s.h karantiinsete) metsahaiguste areng ja mõju meie metsaloodustele kliimamuutuste taustal“

2010. a. projekt nr. 7 "Metsamajanduslik hinnang punahirve areaali ja arvukuse laienemisele Eestis"

2010. a. projekt nr. 35 "Metsa kasvukäigu Eestit katva püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

2010. a. projekt nr. 5 "Õpik-käsiraamatu - Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng metsanduses - koostamine"

2011. a. projekt nr. 469 Teema: Puistus toimunud häiringute tuvastamine dendrokronoloogiliste meetoditega.

2011. a. projekt nr. 614 Taasmetsastatud põlevkivikarjääride ökosüsteemide dünaamika uurimine.

2011. a. projekt nr. 784 "Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine metsakorralduse ja -poliitika valdkonnas"

2010. a. projekt nr. 29 "Jääksoode turba toiteelementide bilansi tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine biokütuste tuhkadega (puu- ja turbatuhk)"

2011. a. projekt nr. 2084 „Metsandusliku kõrghariduse rahvusvahelise koostöö arendamine“

2011. a. projekt nr 663 „Monograafia "Mänd Eestis" käsikirja koostamine ja toimetamine“

2010. a. projekt nr. 25 „Uued haigused lehtpuudel ning selle mõjud metsataimede kasvatamisele“

2010. a. projekt nr. 27 "Eesti hall-lepikud bioenergiaressursina"

2011. a. projekt nr 793 „Erinevates kasvukohatingimustes kasvanud haabade puidu biomassi formeerumine ja omadused”

2011. a. projekt nr 906 „Energiasäästu ja keskkonnahoiu võimaluste uurimine puidu konvektiivkuivatamisel”

2010. a. projekt nr. 26 „Juuremädanike-seenpatogeenide ning invasiivsete seenhaiguste kahjustuste analüüs metsa- ja pargipuudele kliimamuutuste kontekstis“

2011. a. projekt nr. 2151 "Eesti metsanduslike mudelite ja andmestike infosüsteemi ForMIS arendamine"

2011. a. projekt nr. 2063 "Uuendusraiel säilikpuude jätmise juhend"

2011. a. projekt nr. 1742 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõdistamine"

2011. a. projekt nr. 1742 "Võrgendivaablaste hulgisigimised, nende prognoos ja metsakaitseabinõud männikutes"

2012. a. projekt nr. 3708 "Ida-Virumaa ammendatud freesturbaväljade turba toiteelementide bilansi tasakaalustamine ja puude kasvu stimuleerimine põlevkivituha ning põlevkivi- ja puutuha seguga sisuline aruanne"

2011. a. projekt nr. 2173 „Karantiinse pruunvöötaudi ja teiste ohtlike vöötaudide seire, diagnostika ja tõrjestrateegia“​

2012. a. projekt nr. 3544 "Kasvavate puude laasimise mõju puidu kvaliteedile"

2012. a. projekt nr. 3406 „Hall-lepikud Eesti metsade süsinikubilansis“

2012. a. projekt nr. 4723 "Metsade looduslikkuse taastamise tulemuslikkuse hindamine"

2012. a. projekt nr. 3677 „Hariliku kuuse ja männi kultiveerimismaterjali algmaterjali sisseveo sobilikkuse analüüs”

2012. a. projekt nr. 3031 „Valikraie ja kujundusraie juhend“

2012. a. projekt nr. 3935 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine"

2012. a. projekt nr. 3698 „Olulisimate juuremädanike tekitajate leviku ja kahjustuse uuring Eestis“

2012. a. projekti nr. 4397 „Hübriidhaava istandikud süsiniku sidujana ja energiapuidu tootjana“

2012. a. projekti nr. 4370 "Põlenud metsaalade uuendamine Vihterpalu näitel"

2014. a. projekt nr. 7605 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine"

2014. a. projekt nr. 7618 "Looduslikkuse taastamise katseala uuringu jätkamine Karula rahvuspargis"

2013. a. projekt nr. 6018 "Saaresurma epideemiline analüüs tõrjestrateegia alusena"

2014. a. projekt nr. 8102 "Hariliku kuuse ja arukase katsekultuuride inventeerimine ning mõõdistamine kehtestatud päritolupiirkondade sobivuse tõestamiseks“

2014. a. projekt nr. 7964 "Puidu tiheduse muutused ja süsiniku sisaldus lagupuidus - riigispetsiifiliste väärtuste väljatöötamine"

2014. a. projekt nr. 9245 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2015"

2015. a. projekt nr.10053 „Puidutuha väärindamise võimalused ja perspektiiv granuleeritud kompleksväetisena põllumajanduses ja metsanduses“

2014. a. projekt nr. 9431 "Hariliku kuuse ja arukase katsekultuuride mõõdistamine, selektsiooniline hindamine ning kogutud andmete analüüs kehtestatud päritolupiirkondade sobivuse tõestamiseks"

2014.a. projekt nr. 8988 „Süsinikubilanss kuuse-kase segametsade vanusereas“

2015.a. projekt nr. 9201 "Eesti metsakaitsealade võrgustiku analüüs ja seire korraldamine vanade loodusmetsade (9010*) elupaigatüübis metsade seisundi ja dünaamika jälgimiseks"

2014. a. projekt nr. 9188 „Uue invasiivse patogeeni Diplodia sapinea ohtlikkuse analüüs Eestis“

2015.a. projekt nr. 10931 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2016"

2015.a. projekt nr. 10232 "Erinevate taimetüüpidega rajatud kuusekultuuride formeerumine ja kvaliteet"

2016.a. projekt nr. 12815 "Eesti Metsakorralduskeskuse treeningproovialade integreerimine FORMIS ning NOLTFOX infosüsteemidesse"

2015.a. projekt nr. 11133 "Vahatatud istutusmaterjali kasutamise võimaluste uurimine metsa uuendamisel Eestis"

2016. a. projekt nr. 11660 "Süsinikubilanss palumännikute vanusereas"

2016. a. projekt nr. 12391 „Olulisimate juuremädanike kahjustuste uuring okaspuu puistutes"

2016. a. projekt nr. 12076 "Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjude hinnang"

2018. a. projekt nr. 15156 "Turbakomposiidist täiselutsükli haljastus- ja istutusplokkide arendamine"

2018. a. projekt nr. 15234 "Erineva päritoluga hariliku kuuse populatsioonide kasvureaktsioon, vastupanu- ja taastumisvõime põua järgselt - dendrokronoloogiline analüüs"

2018. a. projekt nr. 14515 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2018-2019"

2018. a. projekt nr. 14511 "Süsinikubilanss viljakate kuusikute vanusereas"

2018. a. projekt nr. 15071 "Metsakasvatuslike võtete rakendamine noorendike koosseisu kujundamisel"

2019.a. projekt nr. 15710 "Looduslikkuse taastamise katseala uuringu jätkamine Karula rahvuspargis"

2019.a. projekt nr. 16535 "Metsanduse rahavoogude kaardistamine ja analüüs"

2020.a. projekt nr. 15589 "Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste kaasajastamine"

2020.a. projekt nr. 15238 "Rakendusuuring vee-ettevõtetes aunkompostimisetehnoloogia optimeerimiseks reoveesette jäätmestaatuse lakkamiseks"

2018.a. projekt nr. 15599 "Jalakasurma levik ning ohtlikkus Eesti metsades ja haljasaladel"

2019.a. projekt nr. 16531 „Punasüdamikuga halli lepa-, sanglepa- ja kasepuidu kasutusvõimaluste suurendamine termilise töötlemise abil“

2019.a. projekt nr. 16200 "Puidu konvektiivkuivatuse (kamberkuivatus ja tunnelkuivatus) kvaliteedi ja energiakulu optimeerimise eksperimentaalse ja teoreetilise metoodika välja töötamine"

2018.a. projekt nr. 15451 "Valgustusraiete mõju viljakate kasvukohtade arukaasikute arengule"

2019.a. projekt nr. 16441 "Kliima mõju erivanuseliste puistute puude kasvule majandatavates ja kaitsealustes metsades"

2019.a. projekt nr. 16712 "Huvigruppide osalemine ja rahulolu Eesti metsapoliitika kujundamisega"

2019.a. projekt nr. 16377 "Tormijärgne üraskikahjustuste levik ja metsakaitseabinõud leviku tõkestamiseks"

2019.a. projekt nr. 15469 „Seni vähemkasutatud puiduliikidest täis- ja liimpuitkomposiitide tugevusomaduste uurimine ning parandamine“

2019.a. projekt nr. 16363 "Rae metsanduslike katsealade inventeerimine"

2019.a. projekt nr. 16661 "Erineva päritoluga hariliku kuuse populatsioonide põuakindlus, kohanemisvõime ja tüvelõhede tekitamist põhjustavate faktorite analüüs"

2019.a. projekt nr. KIK15401 "Humiinaineid sisaldava pinnase stabiliseerimine teemulletes põlevkivituha abil"

2019.a. projekt nr. KIK16806 "Puidu polüfunktsionaalse (tule-, kõdunemis- ja putukavastase) kaitse süvaimmutustehnoloogia väljatöötamine põlevkivituha, turba humaatide ja nanosilikaadi baasil"

2020.a. projekt nr. 17283 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2020-2021"

2020.a. projekt nr. 17508 "Kasvukoha süsinikubilansi dünaamika lageraie järgselt"

2020.a. projekt nr. 17709 "Turbe- ja valikraiete ökonoomilise hindamise metoodika väljatöötamine ja testimin"

2020.a. projekt nr. 18042 "Raiejäätmete varumisega kaasnevad keskkonnamõjud ja metsakaitseline analüüs"

2020.a. projekt nr.17442 " Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise mõju puistu juurdekasvu ning põhjavee taseme dünaamikale" 

2020. a. projekt nr. 17627 “Ulukitõrjevahend Trico mõju ulukikahjustuste leevendamisel männikultuurides“

2020.a. projekt nr 17662 "Intensiivsete lühiajaliste vihmade sademevee hajutamismahtude analüüs kinnistupõhiste leevendusmeetmete rakendamiseks Valga linna sademeveemudeli põhjal"

2020.a. projekt nr 17441 "Turberaie, valikraie ja püsimetsanduse näidiskatsealade võrgustik ning juhend"

2020.a. projekt nr 17779 "Puidusinetusega männi- ja kuusepuidu kasutusvõimaluste suurendamine termilise töötlemise abil"

2020.a. projekt nr 17771 ''Raiesmike uuendamist ja erinevates kasvukohatüüpides kasvavate metsade biomassi kasvu soodustavate puutuhakoguste väljaselgitamiseks katsealade võrgustiku rajamine''

2021. a. projekt nr 18822 "Seni vähemkasutatud puiduliikidest CNCpuusepaliidetega puittarindite väljatöötamine ja prototüüpide katsetamine välitingimustes"

2021. a. projekt nr 18654 "Metsaökosüsteemide looduslikkuse hindamine kaugseiremeetoditega"

2021. a. projekt nr 18676 "Ülakõrgusele tugineva puistute boniteerimismudeli loomine"

2021. a. projekt nr 18563 "Üraskikahjustuste laienemine ja vaibumine kaitsealadel ja nende läheduses"

2021. a. projekti nr 18392 lõpparuanne "SMEAR Eesti mõõtejaama andmetel põhineva Eestimetsade süsiniku sidumisvõime analüüsimetoodika väljatöötamine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine"

2021. a. projekt nr 18572 "Musta pässiku looduslik levik ja mõjud metsandusele"

2021. a. projekt nr 18793 "Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste täiendamine – vihmamustri metoodika"

2022.a. projekt nr RE.4.08.22-0005 "Metsa kasvukäigu püsiproovitükkide võrgustiku kordusmõõtmine 2022-2023"

2022.a. projekt nr RE.4.08.22-0013 "Puude kõrguskasvu, puidu tiheduse ja põhjavee taseme dünaamika kuivendatud männienamusega puistutes peale kraavivõrgu rekonstrueerimist"

2022.a. projekt nr RE.4.06.22-0009 "Metsaökosüsteemide looduslikkuse taastamise tulemuslikkuse hindamine"

2024.a. projekt nr. RE.4.08.22-0017 "Süsinikubilansi dünaamika kõdusoomännikute vanusereas"