Uudised

Kombiseade Sinine Konrad toodab silost biogaasi ja tahkekütust

Alates sellest nädalast on Eesti Maaülikooli toel Alam-Pedja looduskaitseala lähistel Altnurga külas mobiilne kombiseade nimega Sinine Konrad, millega on võimalik poollooduslikel rohumaadel toota silost biogaasi ja tahket kütust. Uue tehnoloogiaga püütakse ühildada looduskaitse ja energiatootmine.

Kahte merekonteinerisse paigaldatud uudse tehnoloogiaga kombiseade toodab samaaegselt biogaasi ja tahket kütust. Poollooduslikelt rohumaadelt saadud silo uhutakse kuuma veega ja seejärel jagatakse tigupressiga vedelikuks ja tahkemaks osaks. Vedelikust kääritatakse kohapeal biogaas, mida tarvitatakse vajaliku vee soojendamiseks ja tahke osa kuivatamiseks. Kuivatatud tahkel rohul on aga paremad põlemisomadused võrreldes eeltöötlemata rohtse biomassiga.

Kombiseadme võimalused tagavad selle, et NATURA 2000 kõrge looduskaitseväärtusega poollooduslikud rohumaad saavad lisakasutuse. „Bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks on vajalik neid rohumaid järjepidevalt hooldada, ent loomade karjatamine neil aladel pole sageli majanduslikult otstarbekas ja niidetud biomassile pole loomasöödana madala söödaväärtuse tõttu piisavat kasutust. Sinine Konrad pakub võimaluse poollooduslike rohumaade biomassi kasutamiseks bioenergia tootmisel, hajutades ja mitmekesistades sellega energiatootmist. Kui tehnoloogia ennast ära tasub, tuleb see kasuks ka maapiirkondade tööhõivele ja piirkonna majandusele,“ ütles Eesti Maaülikooli vanemteadur Katrin Heinsoo.

Seade toodi Eestisse LIFE+ projekti PROGRASS raames ning jääb siia kuni septembrini.

LIFE+ projekti PROGRASS Eesti – Saksa - Wales´i ühisuuringu keskmes on üle-Euroopalise kaitstavate alade võrgustiku,  NATURA 2000 poollooduslike rohumaade biomassi kasutamine bioenergia tootmiseks. Eestis on projekti partneriks Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ning Eestis tehtavaid töid rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE+ programm ja Eesti Maaülikool.

Pildid seadmest on kättesaadavad aadressil: http://www.zbi.ee/katrin/konradipildid/.


Lisainformatsioon: Katrin Heinsoo, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur, e-post: katrin.heinsoo@emu.ee, mob: 529 5325.


Autor: Kadri Palta-Kivi