Uudised

Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind 2013

Ülikooli rakendusteaduse auhinna eesmärk on innustada teadlasi ning teadus- ja arendustegevusega tegelevaid töörühmi leidma tulemuslikke koostöövõimalusi teadustöö tulemuste tarbijatega, tunnustada uute teadmiste ellurakendamist ning aidata kaasa rakenduslike uurimistööde mahu ja riigieelarvevälise finantseerimise suurenemisele ülikoolis. 

Konkursi korraldus

Konkursil osalemiseks tuleb akadeemilisele sekretärile esitada elektrooniliselt järgmised materjalid:
rakendusteadusliku teadus- ja arendustöö kirjeldus pikkusega kuni üks lehekülg.

Kirjeldus peab sisaldama vastuseid järgmistele küsimustele:
Mis on töö eesmärk?
Mis on töö põhitulemus?
Milles seisneb töö rakenduslik väärtus?
Vajaduse korral võib esitada elektrooniliselt või paberkandjal lisamaterjale.

Konkursi materjalide esitamise tähtaeg on 1. oktoober.

Konkursil osalemise tingimused
Konkursil võivad osaleda teadlased, kes töötavad, või töörühmad, kelle juht töötab konkursi väljakuulutamise ajal Eesti Maaülikoolis.
Rakendusteaduslik teadus- ja arendustöö peab olema lõpetatud ning tehtud viimase viie aasta jooksul.
Töö võib olla tehtud ühe rakendusprojekti või ühtse terviku moodustavate rakendusprojektide raames.
Töö tulemused peavad olema edukalt rakendatud ettevõtluses, avalikus sektoris või mittetulundussektoris.
Juhul kui töödega on olnud seotud konfidentsiaalsust nõudev asjaolu, lisatakse konkursimaterjali juurde sellekohane teade.

Auhind
Aastas antakse välja üks rakendusteaduse auhind, auhinna võib jätta välja andmata juhul, kui konkursile esitatud rakendusteaduslikud teadus- ja arendustööd ei vasta teadus- ja arenduskomisjoni arvates auhinna eesmärkidele.
Auhinnafond koos maksudega (sotsiaal- ja ravikindlustus, töötuskindlustus, tulumaks) on 3500 eurot ning selle eraldis moodustub teadus- ja arendustegevuse baasfinantseerimise summadest.

Auhind antakse üle ülikooli akadeemilisel aktusel 8. novembril.

Konkursitööde hindamine
Rakendusteaduse auhinna taotlusi hindab ja auhinna määrab teadus- ja arenduskomisjon. Komisjoni esimees on ametikoha järgi teadusprorektor.
Komisjonil on õigus kaasata taotluste hindamisse eksperte.
Kui komisjoni liige osaleb konkursil, siis ei võta ta osa taotluste hindamisest ega auhinna otsustamisest.
Komisjon võtab auhinna määramise otsuse vastu lihthäälteenamusega.
Komisjonil on õigus tutvustada auhinnakandidaate avalikkusele.