Uudised

Maaülikooli doktoritöö aitab haiglatel rohealasid kasutada haigete taastumisprotsessis

Teisipäeval, 6. detsembril tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kadri Maikovi väitekiri „Maastiku tervendavad omadused: uurimus tervendavatest aedadest metsavaadeteni“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks maastikuarhitektuuri erialal.

Eesti Maaülikooli doktorant Kadri Maikov rääkis, et maailmas suureneb huvi teadustulemuste järele, millest nähtub, kuidas füüsiline keskkond mõjutab inimese tervist ja heaolu: „Tervise edendamine loodusel põhinevate ravimeetodite ja keskkonna abil on suhteliselt uus uurimisteema. Keskkonna mõju avaldub rohealade teadlikus kasutuses terviseedenduse ja rehabilitatsiooni valdkonnas – rohealad on sobiv keskkond taastumiseks ja energia saamiseks.“ 

„Eesti rohealasid saab käsitleda inimeste terviseallikana,“ selgitas Maikov. „Suure osa Eesti maastikest moodustavad metsad, kuid on vähe teada, milliseid maastikke inimesed taastumiseks eelistavad.“

Doktoritöös loodi tervendavate aedade maastike hindamismeetod, millega vaadelda maastikku läbi roheruumide, ning kirjeldati karakteristikuid, mille abil on võimalik edasi välja töötada erinevate haigete vajadustele vastav mitmekülgsetest tervendavatest elementidest teekond, et mõjutada aia kasutajat emotsionaalselt ja ajaliselt. Lisaks määrati tervendav potentsiaal Tartu linna rohealadel ning selgitati välja ja kirjeldati metsavaadete eelistused Eestis, et edaspidi rohealasid senisest teadlikumalt taastumiseks ja energia saamiseks kasutada. 

Näiteks rakendatakse tervendava aia ideed Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuses seal viibivate klientide ravi toetamiseks.

Doktoritöö juhendajad on prof. Kalev Sepp ja prof Simon Bell, oponent on prof. Daiga Zigmunde (Latvian University of Agriculture).

Avalik kaitsmisistung toimub algusega kell 14.15 Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5) ruumis 2A1.​

Doktoritöö on kättesaadav: http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/3024/Kadri_Maikov_2016DO.pdf