Uudised

Maaülikoolis valminud raamat koondab säästva metsanduse teadustulemused

Maaülikooli külalisprofessori John Stanturfi eestvedamisel ühendasid teadlased üle maailma oma teadustulemused ja teadmised ning panid kokku raamatu "Achieving sustainable management of boreal and temperate forests“ (Boreaalse ja parasvöötme metsade säästva majandamise saavutamine). Teos on juba pälvinud rahvusvahelist tähelepanu.

Pinchoti metsanduse ja keskkonnauuringute professor ning USA Yale'i ülikooli ülemaailmse säästva metsanduse instituudi direktor Chadwick Dearing Oliver leidis, et tänaseid teadmisi sünteesides panustab see raamat oluliselt maailmateadusesse ja näitab teed metsade säästva majandamise uurimissuundadele tulevikus. "Dr Stanturf on taas kokku pannud suurepärase rahvusvahelise teadlaste rühma, et koostada põhjalik teos. Kaetud teemad ja valitud eksperdid tähendavad, et raamatut kasutatakse pikka aega säästva metsamajanduse aluseks olevate paljude teaduslike tugipunktide mõistmiseks," sõnas Oliver.

Raamatu peatükkides on käsitletud edusamme metsa ökofüsioloogia mõistmisel, sealhulgas puude juurte ja võrastiku arengu mehhanismide uurimisel saadud uusi teadmisi ning viisi, kuidas puud reageerivad koos abiootilisele stressile.

Kogumikus antakse ülevaade praegustest uuringutest, mis käsitlevad boreaalsete ja parasvöötme metsade säästva majandusliku kasutuse tasakaalustamist metsade poolt pakutavate ökosüsteemiteenustega. Teaduslikule vundamendile tuginedes vaadatakse peatükkides seejärel läbi säästva metsamajandamise võtete edusammud, sealhulgas metsaselekstsiooni areng ning mõju, metsa tervise jälgimine, uudsed lahendused istutamisel, puistu majandamisel ja uuendamisel, samuti uudsed võimalused raieviisde ja raietehnika juures.

Lisaks leiavad käsitlemist looduslike riskidega seotud teemad, putuk- ja seenkahjurid ning nende tõrjevõimalused ning looduslikest häiringutest tingitud ohud. Raamatu viimases osas hinnatakse metsasaaduste arendamise ja mitmekesistamise jätkusuutlikke viise, sealhulgas puidu, puitse biomassi, mittepuidutoodete innovatiivseid kasutusviise ja metsaga seotud erinevaid puhketeenuseid.
Raamat on mõeldud eelkõige metsavaldkonna akadeemilistele teadlastele, valitsus- ja teistele rahvusvahelistele asutustele, kes vastutavad metsaressursside säästva majandamise eest. Samuti leiavad sealt väärtuslikku lugemisvara metsa haldavad ettevõtted ja mittepuiduliste teenuste pakkujad ning puittoodete tootjad.

Toimetaja ja autor Dr John Stanturf on endine juhtivteadur USA metsateenistuse metsahäiringute teaduskeskusest. Ta on Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi külalisprofessor ja Taani metsanduse nõustamisettevõtte InNovaSilva vanemteadur. 2019 aastal pälvis Dr Stanturf Rahvusvahelise Metsanduslike Uurimisasutuste Liidu (IUFRO) elutöö auhinna. Varasemalt on talle omistatud Eesti Maaülikooli audoktori nimetus ja USA metsateenistuse ülema auväärse teaduse aumärk panuse eest metsa taastamise alases teadustöös. Ta on uurinud ja avaldanud laialdaselt teadustulemusi metsa ökosüsteemi häiringudünaamika ja ökoloogilise taastamise alaste uuringute kohta kogu maailmas.

Stanturf, J. A. (ed.), Achieving sustainable management of boreal and temperate forests, Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK (ISBN: 978 1 78676 292 4; https://shop.bdspublishing.com/store/bds/detail/workgroup/?id=3-190-83391