Uudised

Maaülikooli kestlikkus edestab sadu ülikoole

Esimese ülikoolina Eestis osales maaülikool globaalsel konkursil (UI GreenMetric World University Rankings), mis võrdles ülikoolide mõju keskkonnale ning selle panust keskkonnasäästlikuma toimimise suunas. 780st osalenud ülikoolist saavutas maaülikool 352. koha.

Konkursil osalemiseks andis ülikool ülevaate 2018. aasta näitajatest, mis jagunesid kuulde valdkonda: taristu, energia, vesi, jäätmed, transport ja haridus. Tulemuste saamiseks kasutati vaid linnaku kohta käivaid andmeid, välibaase siinkohal juurde ei arvestatud.

Selgus, et taristu osas on tugevuseks hoonestamata ala suur osakaal linnakus, nõrkuseks seevastu vähene metsamaa pindala.

Kõige madalamad punktid sai maaülikool energia valdkonnast põhjusel, et siiani on vähe panustatud taastuvenergia allikatesse ja energiatõhusate lahenduste rakendamisesse. Et maaülikool on ühendatud Tartu linna reovee käitlussüsteemidega, kuid konkursi metoodika nägi ette lokaalset veekäitlust linnakus, saadi ka siit madalamad punktid. Ka jäätmetekäitluses on veel arenguruumi, kuigi jäätmeid sorteeritakse üha enam.

Vaadeldes transporti on märgata suurt bussikasutajate osakaalu ning jalakäijasõbralikku linnakut. Viimase all mõeldakse ennekõike jalgteid, mida on linnakus tihedalt ja millest paljud paiknevad autoteedest eemal. Miinuseks on aga parklate suurt, ligi 12% osakaalu linnaku pindalast. Ka isiklike jalgrataste kasutamine on võrreldes mootorsõidukitega madal.

Konkursi kõrgeima tulemuse sai haridus, sest maaülikoolis on palju keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkusega seotud õppeaineid. Lisaks toimuvad mitmeid valdkonnaga seotud sündmused ning tegutsevad keskkonnale orienteeritud tudengiorganisatsioonid. Siiski on ka selles valdkonnas arenguruumi, näiteks tuleks kaardistada ja planeerida kestlike teemade tutvustamist õppeainetes.

GreenMetricu konkurss loodi 2010. aastal Indoneesia ülikoolis. Praeguseks osaleb selles ligi 800 ülikooli 85 riigist.

Lisainfo: Martin Tikk, +372 53267516

 

Konkursi tulemusi täiendav infograafika: