Uudised

Doktoritöö uuris lihase biopotentsiaalide seireseadme alternatiivseid lahendusi

Foto: Pexels

13. märtsil kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Märt Reinvee filosoofiadoktori väitekirja teemal „Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises. Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment.“ Töös uuriti nüüdisaegse madala maksumusega mõõteseadme kasutamise võimalusi luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna haiguste tõttu kaotavad riigid igal aastal märkimisväärse osa sisemajanduse kogutoodangust. Teadmised olukorra ennetamiseks on olemas juba aastakümneid, kuid puudu jääb võimalustest riske objektiivsete meetoditega hinnata, sest sageli piirab nende kasutamist mõõteseadmete maksumus.

Tööst selgus, et madalama maksumusega elektromüograafe on võimalik riskihindamisel osaliselt rakendada. Seadme peamised komponendid on võimendi ja mikrokontrolleri arendusplaat. „Viiest uuritud võimendist neli vastas olulistele mõõteseadme standarditele,“ kirjeldas Reinvee tulemusi. Küll aga võib mõningaid piiranguid seada võimendite kasutamine koos nüüdisaegsete madala maksumusega mikrokontrollerite arendusplaatidega.

Isetegemise põhimõttel koostatud seadme kasutamine vajab Reinvee sõnul põhjalikumaid teadmisi ja oskusi ning suuremat ajakulu kui kommertsseadmete kasutamine. Ühtlasi kaasneb viimastega näiteks spetsialistide tööd kiirendav mõõtmistulemuste analüüsi tarkvara.

Samas võib spetsialisti kokkupandud elektromüograafi funktsionaalsus mitmel juhul kommertsseadmeid ületada, mistõttu on alternatiivide leidmise seisukohast oluline teema uurimist jätkata, lõpetas Reinvee. Sarnasel arvamusel oli ka töö oponent prof. Hugo Silva, kelle sõnul tuleks edaspidi keskenduda just mõõtmistulemuste analüüsi võimendavale tarkvarale.

Doktoritöö juhendajad on emer. dots. Jaak Jaaniste ja prof. Mati Pääsuke, oponendid prof. Mikael Forsman (CBH-School, KTH, Rootsi) ja dr. Hugo Silva (Technical University of Lisbon, Portugal).