Uudised

Doktoritöö aitab metsaressursse ulatuslikumalt hinnat

17. juunil kaitses Tauri Arumäe Eesti Maaülikoolis filosoofiadoktori väitekirja teemal „Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalsetes metsades. Estimating forest variables using airborne lidar measurements in hemi-boreal forests“. Doktoritöös uuriti metsa kõrgust, kasvava metsa tagavara, aga ka võimalust hinnata elusa võrastiku alguskõrgust, biomassi ja võrastiku katvust ning fenoloogia mõju katvusele ning koostada Eesti metsadesse sobivate struktuuri- ja takseertunnustega prognoosimudel. 

Arumäe sõnul võib uuringute põhjal väita, et metsa kõrguse määramine aerolidari andmetelt (ALS) on ligilähedane täpsustele, mida saadakse metsas kohapeal mõõtes. „Kui suviste andmete järgi ei sõltu kõrguse hinnang oluliselt lehtpuuliikide osakaalust puistus, siis kevadiste ALS andmete kasutamisel peaks kõrguse hindamiseks lähendama leht- ja okaspuudele eraldi mudeli parameetrid.“

Doktoritöös väljatöötatud ALS-põhine kasvava metsa tagavara mudel järgib Arumäe sõnul loogikat, et metsa tagavara on otseselt seotud mõõdetud kõrguse ja metsa tihedusega. Tiheduse hindamiseks aerolidari andmetelt kasutatakse nivoopõhist punktide suhtearvu ehk katvushinnangut. „Selleks, et mõista, kui täpselt saab võrastiku katvust hinnata lidarmõõtmiste põhjal, kasutasime välimõõtmistel poolsfäärkaameraid erineva tihedusega metsades”.

Uuring andis paljulubavaid tulemusi metsade kõrguskasvu hindamiseks ja ka väiksemate häiringute tuvastamiseks. „Kombineerides kogu riiki katva ALS andmestiku näiteks erinevate satelliitandmetega, on võimalik töös välja pakutud meetodite abil anda igal aastal kogu Eesti metsaressursside ülevaade. Ühtlasi lihtsustavad tulemused takseerkirjelduste loomist, ja edaspidi saavad taksaatorid keskenduda metsas rohkem neile tunnustele, mida kaugseire abil on raske mõõta.“ lõpetas Arumäe.

Doktoritöö juhendajad on dotsent Mait Lang, oponent professor Petteri Packalén (School of Forest Sciences, University of Eastern Finland, Soome).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace​.

Lisainfo: Tauri Arumäe, Tauri.Arumae@emu.ee