Uudised

Doktoritöö: kalaliigid Eesti suurjärvedes vajavad püsivat elukeskkonda

Foto: Fabien Cremona
Võrtsjärv.

28. mail kaitseb Eesti Maaülikooli doktorant Burak Öğlü filosoofiadoktori väitekirja teemal "Kliimamuutuste ja teiste ökoloogiliste tegurite mõju valitud kalaliikide populatsioonidele ja kalapüügile Eesti suurjärvedes. Impact of climate change and other ecological factors on selected fish populations and fishery in Estonian large lakes". Töös uuriti peamiste ökoloogiliste tegurite, sealhulgas kliimamuutuste mõju kaladele ja kalandusele Eesti suurjärvedes.

Tulemused näitasid, et enim on kliimamuutuste mõju märgatav talvel. "Näiteks leidsime olulise tõusu Peipsi viimase kümnendi talve keskmises veetemperatuuris, samal ajal kui statistiliselt olulist trendi suvises veetemperatuuris esile ei kerkinud," võrdles Öğlü töös.

Ometi on uuritud kalaliigid (haug, koha, ahven, kiisk, latikas ja nurg) ning angerja asurkond Öğlü sõnul tundlikud ka teiste keskkonnategurite suhtes. "Enim sõltub uuritud kalaliikide biomass Võrtsjärves abiootilistest mõjuritest, nagu toitainete sisaldus ja aluselisus vees ning kevad-suvine veetemperatuur, ja biootilistest teguritest, nagu põhjaselgrootute biomassi muutused või näiteks röövkalade biomass," rääkis Öğlü. Sinivetikate kõrge biomass mõjutas negatiivselt aga tulevasi angerjasaake Võrtsjärves.

Töö kinnitab, et kuigi kalaliikide biomass ja angerjapüük Võrtsjärves sõltusid rohkem teistest ökoloogilistest teguritest, ei tohiks tähelepanuta jätta talvist pinnavee temperatuuri ja jääkatte mõju, mis võivad otseselt või kaudselt halvendada veeökosüsteemi toimimist, kalade elupaiku, aga ka sinivetikate osakaalu. "Erinevate faktorite mõju kaladele võib küll ilmneda hilinemisega, kuid viia pöördumatute tagajärgedeni," lõpetas Öğlü.

Doktoritöö juhendajad on prof. Tanel Kaart, dr. Külli Kangur ja dr. Fabien Cremona ning oponent prof. Anna Kuparinen (University of Jyväskylä).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.

Lisainfo: Burak Öğlü, burak.ogly@emu.ee (võtta ühendust inglise keeles)