Uudised

Kõrgkooliõpik võtab luubi alla karjandustehnika

Koos inimeste heaolu tõusuga on muutunud ka olukord loomakasvatuses: toodangumahtudest vaat et olulisemakski on tõusnud loomade heaolu, nõuded toidule ja keskkonnale. Muutustega peab kaasas käima ka põllumajandusõpe ning vajalik õppematerjal.

Äsja ilmus Eesti Maaülikoolis kõrgkooliõpik “Põllumajandustehnika 2. osa Karjandustehnika”. See on järg 2015. aastal ilmunud õpikule „Põllumajandustehnika 1. osa Põllundusmasinad“, mille koostas professor Jüri Olt. Eelmine temaatiline õpik, professor Vambola Veinla „Farmide mehhaniseerimine“, ilmus aastal 1987. Seetõttu on uutel õpikutel oluline roll eesti keeles õppimise ja õpetamise toetamisel ning eestikeelse teadusterminoloogia levitamisel ja kinnistamisel.

„Põllumajandustehnika 2. osa Karjandustehnika“ autoriteks on biotehniliste süsteemide dotsent Arvo Leola, füüsilise ergonoomika vanemlektor Märt Reinvee, farmitehnika ja tööohutuse lektor Taavi Leola, Matis Luik ning Läti Põllumajandusülikooli emeriitprofessor Juris Priekulis. Õpiku valmimisse andsid panuse retsensendid Allan Kaasik ja Väino Poikalainen ning 2020/2021. õppeaastal sunnitud distantsõppel olnud tootmistehnika, maaehituse ja loomakasvatuse erialade üliõpilaste tähelepanekud.

Teos käsitleb uuenenud võimalusi ja nõudeid ning inimtööjõu defitsiiti. Võimalike lahendustena analüüsitakse karja täppispidamise, elektroonika ja digitehnoloogia ning robotite võimalusi.

Õpik koosneb seitsmest peatükist, mis peamiselt keskenduvad veisekasvatuse tehnikale ja tehnoloogiatele. See on mõeldud kasutamiseks bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme üliõpilastele. Materjali koostamist toetas Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeerium läbi riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud“. Õpiku trükkimist toetas Energia- ja geotehnika doktorikool III, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus).

Õpik on vabalt kättesaadav Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis: http://hdl.handle.net/10492/6983. Trükitud õpikuga saab tutvuda EMÜ tehnikamajas.