Uudised

Alates 1. jaanuarist muutub maaülikooli akadeemiline struktuur

Soovides tugevdada ülikooli fookusvaldkondade sidusust ja sünergiat ning õppe- ja teadustööd ülikooli vastutusvaldkondades läheb Eesti Maaülikool 1. jaanuarist 2022 üle uuele struktuurile.

Struktuurimuudatuse ettepaneku tegi senatile ülikooli reformikomisjon, kes analüüsis senise struktuuri võimekust ülikooli arenguvisiooni elluviimisel ning oma ülesannete täitmisel. Komisjon tegi ettepaneku jätkata senise viie instituudi asemel kolme instituudiga.

Senati otsusega on uuest aastast Eesti Maaülikoolis kolm instituuti: põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mis moodustatakse senise põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ning majandus- ja sotsiaalinstituudi ühinemise teel; metsanduse ja inseneeria instituut, mille moodustavad praegune metsandus- ja maaehitusinstituut ja tehnikainstituut, ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen selgitas, et ühiskonna ees seisavad lähiajal suured väljakutsed nagu rohelepe, ÜRO säästva arengu eesmärgid, ring- ja biomajanduse laialdasem areng. „Maaülikoolil on kõigi nende eesmärkide saavutamises kandev roll, sest meie valdkonnad on nende väljakutsetega väga tihedalt seotud. Struktuurireformi eesmärk on tihendada ülikoolisisest ja ettevõtlusalast koostööd, et meie õpe ja teadus oleksid tugevamad, pakkumaks ühiskonnale veelgi enam teadmisi ja väärtusi.“

Ülikooli fookusvaldkondadeks jäävad endiselt põllumajandus, maamajandus, metsandus, keskkond, toit ja tervis ning tehnika ja tehnoloogia. Nende süvenev koostöö uuenenud struktuuris toetab biomajanduse ja säästva arengu eesmärkidega seotud uurimistööd, teaduspõhist õpet ja ühiskonna teenimist, toetab teadus- ja arendustegevuse ning õppetöö paremat sidusust, õppetoolide jätkusuutlikkust ja sünergiat.

Reformiga ühtlustub üliõpilaste ja töötajate arv instituutides, samuti suureneb instituutide rahanduslik paindlikkus. Instituutide direktorid saavad rektoraadi liikmena võimaluse senisest rohkem ülikooli arengus kaasa rääkida, aga ka suurema vastutuse ülikooli ja selle kõigi fookusvaldkondade arengu eest.

15.-17. novembrini kestis hääletusperiood instituutidele direktorite valimiseks. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti juhib Toomas Tiirats, metsanduse ja inseneeria instituuti Marek Metslaid ning põllumajandus- ja keskkonnainstituuti Aret Vooremäe.