Geodeesia ja maakorralduse ettevõttepraktika

Geodeesia ja maakorralduse õppekavade erialapraktika

Bakalaureuseaste

Magistriaste

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi Geodeesia ja maakorralduse bakalaureuseastme õppekaval on uus juhend ning praktikakorraldus väljatöötamisel. Info hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

 

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi Geodeesia ja maakorralduse magistriastme õppekava üliõpilastel on kohustus läbida praktika ettevõttes. Praktika eesmärkides, korralduses ja mahus on väikesed erinevused geodeesia suuna või maakorralduse ja kinnisvara planeerimise suuna valinud üliõpilastel.

 

Geodeesia suuna valinud üliõpilastele.

Õppeainena on praktika nimetus: MI.1833 Geodeesia erialapraktika II.

Toimumisaeg: eeldatavalt I õppeaasta lõpus, üldjuhul kokkuleppel praktikakohaga.

Praktika kestus: Kokku 208 tundi, sh 12 tundi iseseisvat tööd aruande koostamiseks. 196 tundi praktikaasutuses (ettevõttes) ehk 28 täistööpäeva. Lubatud on kogu praktikaaeg (196 tundi) läbida mitmes erinevas töökohas, kuid ühes töökohas peab praktika kestus olema vähemalt 40 tundi (üks nädal).

Geodeesia erialapraktika II eesmärgid:
1. rakendada õpingute käigus omandatud teoreetilisi teadmisi ettevõttes või asutuses (töökohal) rakendusliku iseloomuga probleemide lahendamisel;
2. saavutada õppekava õpiväljundeid;
3. erialaoskuste arendamise kõrval arendada üldisi oskusi ja enesekindlust
4. kriitilise eneserefleksiooni kaudu julgustada enesetäiendust
5. saada geodeesia valdkonna erialaseid ja üldiseid töökogemusi;
6. koguda ideid ja andmeid magistritööks.

Geodeesia erialapraktika II õpiväljundid: üliõpilane
- omab süvendatud praktilise töö kogemusi geodeesia eriala valdkonnas, kus ta töötas praktika ajal ja oskab neid kogemusi kriitiliselt hinnata;
- oskab rakendada eelnevalt omandatud teoreetilisi teadmisi igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada;
- on saanud ettekujutuse erialase pädevuse rakenduse võimalustest praktika sooritamise kohaks olnud asutuses või ettevõttes;
- oskab analüüsida töö käigus saadud tulemusi ja teha neist järeldusi;
- oskab erialaga seotud informatsiooni koguda ja süstematiseerida.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilased valivad praktikakoha geodeetiliste, fotogramm-meetriliste või kartograafiliste töödega tegelevas ettevõttes või asutuses kooskõlastatult ülikoolipoolse praktikajuhendajaga.
- Hiljemalt praktika alguseks vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika jooksul täidab üliõpilane praktika päevikut.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikaaruanne, mille osad on:
4.1. Erialapraktika käigus tehtud tööde ja püstitatud eesmärgi saavutamise taseme sisuline analüüs;
4.2. Praktikapäevik;
4.3. Enesehinnang;
4.4. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt koostatud praktikandi iseloomustus ja täidetud tagasiside ankeet.

 

Geodeesia ja maakorralduse magistriõppekava Geodeesia erialapraktika II koordineerib:
Natalja Liba
natalja.liba@emu.ee
tel. 731 3125
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2A19

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.1833 Geodeesia erialapraktika II

 

Maakorralduse ja kinnisvara planeerimise suuna valinud üliõpilastele.

Õppeainena on praktika nimetus: MI.0745 Kinnisvara- ja maakorralduse erialapraktika.

Toimumisaeg: eeldatavalt I õppeaasta lõpus, üldjuhul kokkuleppel praktikakohaga.

Praktika kestus: Vähemalt 260 tundi. Lubatud on kogu praktikaaeg läbida mitmes erinevas töökohas, kuid vähemalt ühes töökohas peab praktika kestus olema vähemalt 40 tundi (üks nädal).

Kinnisvara- ja maakorralduse erialapraktika eesmärgid:
1. siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning;
2. saavutada õppekava õpiväljundeid;
3. toetada ja täiendada olemasolevaid erialaoskusi ning õpetada uusi;
4. erialaoskuste arendamise kõrval arendada üldisi oskusi ja enesekindlust;
5. kriitilise eneserefleksiooni kaudu julgustada enesetäiendust;
6. pakkuda materjali järgnevate üliõpilastööde kirjutamiseks;
7. anda võimalus samastuda spetsialisti rolliga.

Geodeesia erialapraktika II õpiväljundid: üliõpilane
- omab süvendatud praktilise töö kogemusi maakorralduse ja kinnisvara planeerimise kitsamas valdkonnas ja oskab neid kogemusi kriitiliselt hinnata;
- saab aru õpitud teoreetiliste teadmiste vajalikkust igapäevases praktilises töös ja oskab seda selgitada;
- saab aru praktika sooritamise kohaks olnud asutuse või ettevõte (või selle allüksuse) erialasest rollist ühiskonnas ja oskab seda selgitada;
- on täiendanud oma iseseisva töö oskusi.

Praktika üldine korraldus:
- Üliõpilased valivad praktikakoha vastavalt erialale sobivas ettevõttes või asutuses kooskõlastatult ülikoolipoolse praktikajuhendajaga.
- Hiljemalt praktika alguseks vormistatakse ülikoolipoolse esindaja (õppedirektor), ettevõttepoolse esindaja (volitatud isik, omanik vm) ning üliõpilase vahel kolmepoolne praktikaleping.
- Praktika jooksul täidab üliõpilane praktika päevikut.
- Praktika lõppeb üliõpilase poolt praktikaaruande koostamise ja kaitsmisega.

Praktikaga seonduvad dokumendid:
1. Praktika juhend;
2. Kolmepoolne praktikaleping;
3. Ohutusjuhend;
4. Praktikaaruanne, mille osad on:
4.1. Praktika kirjeldus;
4.2. Praktikapäevik;
4.3. Enesehinnang;
4.4. Ettevõttepoolse praktikajuhendaja poolt täidetud tagasiside ankeet.

 

Geodeesia ja maakorralduse magistriõppekava Kinnisvara- ja maakorralduse erialapraktikat koordineerib:
Marii Rasva
marii.rasva@emu.ee
tel. 731 3126
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), 2A18

Praktika kohta lähem info ja kõik dokumendid EMÜ õppeinfosüsteemis:
MI.0745 Kinnisvara- ja maakorralduse erialapraktika

 

Näiteid ettevõtetest, kus geodeesia ja maakorralduse õppekava üliõpilased on praktikal käinud: Maa-amet, Domus Kinnisvara Lõuna-Eesti OÜ, Teearu Grupp OÜ, Hades Geodeesia OÜ, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Estonian Fiber OÜ, Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ, OÜ Hendrikson & Ko, Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond, Geomel OÜ, Raxoest OÜ, Ober-Haus Kinnisvara AS, Riigi Kinnisvara AS, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), OÜ Piibeleht Arendus, OÜ Ropka Elamu, Borg Kinnisvara OÜ, Geodeesia OÜ, Ober-Haus Hindamisteenuste OÜ, Aaba Kinnisvara OÜ, Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, OÜ GPK Partnerid, Geomel OÜ, Reib OÜ, Sirged Sihid OÜ, Mäger Poegadega OÜ, GPK Partnerid OÜ, Mäksa Vallavalitsus, 1Partner Kinnisvara Tartu OÜ, Maamõõdu ja Arhitektuuribüroo, Pindi Kinnisvara OÜ, Harku Vallavalitsus, Arco Real Estate AS, Robinson Kinnisvara OÜ.