EG bakalaureuseõpe lõpetajatele

Tehnika- ja tehnoloogia bakalaureuseõpe lõputööde teemad
Valitud bakalaureuse lõputööde teemad
Juhendajate uurimissuunad

Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirjade, lõputööde pealkirjade, juhendajate ning retsensentide kinnitamine 
 

Lõputöö teema valimise avaldus   
Lõputööde vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

       Bakalaureuse-ja magistrikraadi andmisetingimused ja kord

 

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava tootmistehnika ja ergonoomika üliõpilaste lõputööde koostamise ja kaitsmise ajakava 
Metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldus, reg. nr. 6-1.MI/544 Lõputööde kaitsmisega seotud ajakava

31.10.2023

Lõputöö teema valik

Lõpetajatel esitada lõputöö teema valimise avaldus  koos juhendaja allkirjaga  biomajandustehnoloogiate õppetooli
Palun ka nendel üliõpilastel, kes eelmisel õppeaastal esitasid avalduse aga lõputööd ei kaitsnud, esitada uus lõputöö avaldus.

01.12.2023

Lõputöö plaan-graafiku esitamine

Esitada juhendajale lõputöö seletuskirja struktuur, kirjanduse ülevaade, planeeritud lisade loetelu

17.05.2024

Kaitsmisele lubatute nimekirja kinnitamine

17.05.2024
kell  9.15
Eelkaitsmine
 

Esitada 16.05.2024 üldjoones valmis lõputöö elektrooniliselt PDF kujul aadressile galina.kononenko@emu.ee. Tuleb teha ettekanne (10…15 min) tehtud lõputööst. Viimane tähtaeg töö teema muutmise avalduse esitamiseks (koos juhendaja allkirjaga). 

 vähemalt
10 päeva enne
 kaitsmist

Lõputöö esitamine retsenseerimiseks

Lõputöö autor esitab lõputöö  elektrooniliselt PDF-vormingus, digitaalselt allkirjastatuna, eelnevalt plagiaadikontrolli läbinud, biomajandustehnoloogiate õppetooli. Kui lõputöö autoril puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, võib erandkorras lõputöö esitada paberkandjal köidetult ja kirjalikult allkirjastatuna, kuid lisaks tuleb esitada oma lõputöö elektroonilisel kujul kaitsmiskomisjoni sekretärile PDF- vormingus. Biomajandustehnoloogiate õppetool esitab vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist töö retsensendile retsensiooni kirjutamiseks. Retsensent esitab retsensiooni kas paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt kaks tööpäeva enne lõputöö kaitsmist.
Lõputöö autoril on võimalus tutvuda retsensendi kirjaliku arvamusega vähemalt üks tööpäev enne kaitsmist.

vähemalt
3 päeva enne kaitsmist

 Lõputöö esitamine
 EMÜ
 raamatukokku

 Lõputööde esitamine raamatukokku: tuleb igal lõpetajal
Esitada oma lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus,  EMÜ raamatukogu lingi  http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/  kaudu, kasutades Eesti Maaülikooli kasutajatunnust ja parooli. Faili nimi sisaldab autori ees- ja perekonnanime, lõpetamise aastat, õppetaset, õppekava ja seda, kas tegu on täisteksti, lühikokkuvõtte või lisaga (nt Maria_Mets_2024BA_EG_taistekst).

vähemalt
üks tööpäev enne  kaitsmist

Lõputöö ja retsensiooni esitamine kaitsmiskomisjoni sekretärile (r.A224)

Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiskomisjoni sekretärile hiljemalt üks tööpäev enne istungit.
Esitada oma lõputöö elektrooniliselt PDF-vormingus kaitsmiskomisjoni sekretärile.
Lõpetaja peab oma lõputöö vahele lisama litsentsi, millega üliõpilane annab oma nõusoleku teha lõputöö kättesaadavaks üldsusele

07. juuni 2024
kell 16.20,
ruum B136

Bakalaureusetööde kaitsmine

Tuleb teha ettekanne (kuni 15 min), vastata retsensendi, kaitsmiskomisjoni liikmete ja auditooriumi küsimustele

Bakalaureusetööde kaitsmiskomisjon ergonoomika (tehnika ja tehnoloogia õppekava (384)) erialal ja magistriõppe õppekava Ergonoomika (436) lõputööde kaitsmiskomisjon (õigus välja anda kutset: Ergonoom, tase 7) alustab oma tööd kell 10.15

Lõputööde kaitsmise graafik

 

18. juuni 2024

Lõpuaktus

https://www.emu.ee/oppijale/lopuaktused/