Maakorraldus

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2015

Birk, Annika. Suurte joonobjektide rajamise mõju põllumajanduslikele maakasutustele: Kehtna Mõisa OÜ näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Heil, Eddy. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Ivanova, Olga. Parkimiskorralduse probleemid Kohtla-Järve kortermajade juures, Ahtme linnaosa, Iidla asumi näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Maltis, Mari. Tartumaa kinnisvaraarendused haritaval maal ja nende mõju haritava maa kasutamisele. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Pokk, Maarja. Tartu maakonna haritava maa massiivide killustatuse erinevad aspektid. Juhendajad: Siim Maasikamäe, Kristiin Sikk.

 

2014

Aasmäe, Kristjan. Endiste 1940-ndate maaüksuste ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste võrdlemise võimalustest. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Sikk, Kristiin. Põllumajandustootjate maakasutuse killustatuse uurimine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetuste taotluste andmetel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Taremaa, Liis. Maareformi elluviimisega seotud Eesti kohalike omavalitsuste töötajate hariduslik taust ja selle mõju maareformi elluviimise kiirusele. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

 

2013

Kütt, Jana. Maareformi protseduure puudutavate õiguslike probleemide tekkepõhjuste analüüs Riigikohtu Halduskolleegiumi menetlustoimingute praktika näitel perioodil 2002-2012. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Rebane, Krista. Erateede kasutamisega seotud maakonfliktid Eestis. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Trei, Ly. Detailplaneeringute koostamise korraldamine Ülenurma valla detailplaneeringute näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2012

Kõiv, Elliko. Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks aastateks 2012-2014. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Nekrassova, Anna. Väärtusliku põllumaa määratlemine kohalike omavalitsuste tasemel Tartu maakonna näitel. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Prisk, Helen. Maatulundusmaa arvestus erinevates registrites ja nende võrdlus. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Semilarski, Margot. Korteriühistute sotsiaalne ja finantsiline võimekus korterelamute renoveerimiseks. Juhendaja: Lauri Lihtmaa.

Tõnisson, Esko. Eesti Maaülikooli spordihoone haldamise ja hooldamise mudel. Juhendaja: Madis Kaing.

Vainola, Kaido. Maatulundusmaa arvestus erinevates registrites ja nende võrdlus. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Virk, Merli. Teede ehitamiseks vajaliku maa hankimise probleemid. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2011

Kask, Karel. Munitsipaliseeritud maade kasutuse analüüs Pärnu maakonnas. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Sulaoja, Helen. Maareformi seaduse muudatuste iseloom aastatel 1992-2010. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2010

Huugen, Kadri. Perioodil 2003-2008 kehtestatud detailplaneeringute realiseerimine Ridala vallas. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Jakobson, Silver. Maareformi lõpetamise võimalustest Ridala vallas. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Jõgi, Helina. Põllumajandustootjate maakasutuste ruumiliste omaduste analüüs kolme Põlvamaa valla näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Luik, Janelle. Detailplaneeringute jooniste digitaalse koostamise analüüs Türi valla näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Saarna, Karel. Rõuge-Haanja piirkonda maastikujalgrattaradade võrgustiku rajamise võimaluste uuring. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Simmulmann, Kadri. Keskkonnaministeeriumi halduses maareformi käigus riigi omandisse vormistatud maade uurimus 1993-2009 aastate lõikes. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Tõll, Anti. Munitsipaliseeritud maade kasutuse analüüs Jõgeva maakonnas. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2009

Hass, Helena. Tartu linnas aastatel 2000 - 2005 algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute analüüs. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Kink, Tereesa. Reformimata maade olemus Puhja valla näitel. Juhendaja: Evelin Jürgenson.

Lesment, Svetlana. Kinnisvara hinda mõjutavate objektide asukoha mõju uurimine GISi abil (Tartu linna korterituru näitel). Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Satsi, Annika. Maareformi läbiviimine Tallinna linnale kuulunud endistel kinnistutel. Juhendajad: Evelin Jürgenson, Anne Kass.

 

2008

Piunov, Maret. Maamõõdu tööde käigus tekkivad administratiivpiiride määramise probleemid Tartu linna näitel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

 

2007

Kõõra, Mari-Liis. Kohaliku omavalitsuse roll maakasutuse planeerimisel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.

Rummel, Kaire. Ortofotode kasutamise võimaluste uurimine metsade takseerimisel. Juhendaja: Siim Maasikamäe.