Bakalaureuseõpe

Valmistada ette laiapõhjaliste tehnikaalaste teadmistega tootmistehnikat, ergonoomikat ja energiamajandust tundvaid ning seda valdkonda jätkusuutlikult majandada oskavaid spetsialiste. Valmistada üliõpilane ette erialaste süvateadmiste omandamiseks magistriõppes.

Bakalaureuseõppe järel on võimalik tööle asuda ametitesse, mis eeldavad üldist arusaamist tehnikast.
 

 

Bakalaureuse- ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi energiakasutuse-, ergonoomika- ja tootmistehnika magistriõppekava üliõpilastele.

Metsanduse ja inseneeria instituudi õppedirektori korraldus, reg. nr. 6-1.MI/544 Lõputööde kaitsmisega seotud ajakava

Juhinduda tuleb üleülikoolilisest korrast, mis on sätestatud kahe dokumendiga.

 1. Akadeemilisi kraade antakse vastavalt Eesti Maaülikooli senati 27.02.2020 määrusega nr 1‑28/4: Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord.
 2. Lõputöö tehnilise vormistuse nõuded on kehtestatud rektori 14.12.2017. a. käskkirjaga nr 1-8/45: Lõputöö vormistamise nõuded. Tartu 2017

Metsanduse ja inseneeria instituudis on kokku lepitud alljärgnevad täpsustused.

 1. Töö koostamise ja kaitsmise käiku ohjab õppetool:
       1.1. ergonoomika erialal – biomajandusteholoogiate õppetool;
       1.2. energiakasutuse erialal – energiakasutuse õppetool;
       1.3. tootmistehnika erialal – biomajandustehnoloogiate õppetool.
 2. Vajadusel kehtestab õppetool töö täpsema arenduskäigu (vahearuanded, eelkaitsmine jms.) ning avalikustab selle instituudi kodulehel.
 3. Üliõpilane täidab töö koostamiseks vormikohase avalduse ning esitab selle õppetooli.
 4. Tööde teemad, juhendajad ja retsensendid kinnitab õppetooli ettepanekul õppedirektor oma korraldusega.
 5. Valmis töö esitatakse õppetooli vähemalt kümme tööpäeva enne kaitsmist.
 6. Juhendaja kinnitab töö kaitsmisele lubamist oma allkirjaga töösse köidetud lihtlitsentsil.
 7. Retsensendile esitab töö õppetool vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist.
 8. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna õppetooli.
 9. Õppetool võimaldab kaitsmiskomisjoni liikmetel enne kaitsmist töödega tutvuda.
 10. Magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust peab olema magistrandi poolt käsitletud teaduskonverentsil suulises ettekandes.

Täpsustav informatsioon õppetoolide kodulehtedel:

          Tootmistehnika (bakalaureuseõpemagistriõpe)

          Energiakasutus (bakalaureuseõpemagistriõpe)

         Ergonoomika  (bakalaureuseõpemagistriõpe)