Magistriõpe

Tootmistehnika
Valmistada ette süvendatud teadmistega spetsialiste, kes oskavad lahendada tootmistehnika ja tootearendusega seotud ülesandeid.
 

Ergonoomika
Valmistada ette laiapõhjaliste teadmistega spetsialiste, kes oskavad alus- ja rakendusteaduse tasemel kavandada, projekteerida ning juhtida ettevõtte töötehnoloogiat. Magistriõppe lõpetanud omavad süsteemset ülevaadet biotehniliste süsteemide elementide (inimene, tehnika, keskkond) vastasmõjust, kohandamaks tööd inimesele tööprotsessis. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad tulevikus taotleda inseneri ja ergonoomi kutset ja jätkata õpinguid doktoriõppes.

Õppijale:
                 TA
                 EG

Lõpetajale:
                  TA
                  EG

Bakalaureuse- ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi energiakasutuse-, ergonoomiika- ja tootmistehnika magistriõppekava üliõpilastele.

2023/2024 õppeaastal toimub lõputööde kaitsmine akadeemilise kalendri täiendustes ettenähtud ajal 10.-16. juunil 2024.

Juhinduda tuleb üleülikoolilisest korrast, mis on sätestatud kahe dokumendiga.

 1. Akadeemilisi kraade antakse vastavalt Eesti Maaülikooli senati 27.02.2020 määrusega nr 1‑28/4: Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord.
 2. Lõputöö tehnilise vormistuse nõuded on kehtestatud rektori 14.12.2017. a. käskkirjaga nr 1-8/45: Lõputöö vormistamise nõuded. Tartu 2017

Metsanduse ja inseneeria instituudis on kokku lepitud alljärgnevad täpsustused.

 1. Töö koostamise ja kaitsmise käiku ohjab õppetool:
       1.1. ergonoomika erialal – biomajandusteholoogiate õppetool;
       1.2. energiakasutuse erialal – energiakasutuse õppetool;
       1.3. tootmistehnika erialal – biomajandustehnoloogiate õppetool.
 2. Vajadusel kehtestab õppetool töö täpsema arenduskäigu (vahearuanded, eelkaitsmine jms.) ning avalikustab selle instituudi kodulehel.
 3. Üliõpilane täidab töö koostamiseks vormikohase avalduse ning esitab selle õppetooli.
 4. Tööde teemad, juhendajad ja retsensendid kinnitab õppetooli ettepanekul õppedirektor oma korraldusega.
 5. Valmis töö esitatakse õppetooli vähemalt kümme tööpäeva enne kaitsmist.
 6. Juhendaja kinnitab töö kaitsmisele lubamist oma allkirjaga töösse köidetud lihtlitsentsil.
 7. Retsensendile esitab töö õppetool vähemalt seitse tööpäeva enne kaitsmist.
 8. Retsensent esitab retsensiooni elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna õppetooli.
 9. Õppetool võimaldab kaitsmiskomisjoni liikmetel enne kaitsmist töödega tutvuda.
 10. Magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust peab olema magistrandi poolt käsitletud teaduskonverentsil suulises ettekandes.

Täpsustav informatsioon õppetoolide kodulehtedel:

          Tootmistehnika (bakalaureuseõpemagistriõpe)

          Energiakasutus (bakalaureuseõpemagistriõpe)

         Ergonoomika  (bakalaureuseõpemagistriõpe)