Metsanduse ja inseneeria instituut moodustati Eesti Maaülikooli struktuurireformi käigus metsandus- ja maaehitusinstituudi ning tehnikainsitituudi baasil. Instituut alustas tegevust 1. jaanuaril 2022.

Metsanduse ja inseneeria instituut vastutab ülikoolis õppetöö läbiviimise eest energiakasutuse, ergonoomika, geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse, maaehituse, metsamajanduse, metsatööstuse, tehnotroonika, tootmistehnika ja veemajanduse erialal. Mitmeid eespool loetletud erialasid on võimalik õppida ainult Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudis. 

Instituudi liikmeskond teeb heal rahvusvahelisel tasemel õppe- ja teadustööd, osaleb jätkusuutliku metsanduse põhimõtete ning ökoloogiliste tehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel metsakasvatuse ja metsaökoloogia, metsakorralduse, metsatööstuse, geomaatika, maaehituse ning veemajanduse vastutusvaldkondades. Eelpoolnimetatu eest vastutavad instituudi koosseisu kuuluvad 5 õppetooli: biomajanduse tehnoloogiate õppetool, energiakasutuse õppetool, maaehituse ja veemajanduse õppetool, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool.

Metsanduse ja inseneeria instituudis on võimalik õppida järgmistel õppekavadel: energiakasutus, ergonoomika, geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus, metsandus (metsamajandus või metsatööstus), maaehitus, puidutöötlemise tehnoloogia, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, tootmistehnika ning vesiehitus ja veekaitse.

 

 

   

 

Oma kodu

Metsameister

Metsataksaator

Metsateadlane

Metsaring

Metsakasvataja

Ettevõtja

Puidukeemik