Metsandus- ja maaehitusinstituut moodustati Eesti Maaülikooli struktuurireformi käigus metsandusteaduskonna, maainseneriteaduskonna ning metsandusliku uurimisinstituudi baasil. Instituut alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. a.

Metsandus- ja maaehitusinstituut vastutab ülikoolis õppetöö läbiviimise eest geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse, maaehituse, metsamajanduse, metsatööstuse ja veemajanduse erialal. Mitmeid eespool loetletud erialasid on võimalik õppida ainult Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudis.

Instituudi liikmeskond teeb heal rahvusvahelisel tasemel õppe- ja teadustööd, osaleb jätkusuutliku metsanduse põhimõtete ning ökoloogiliste tehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel metsakasvatuse ja metsaökoloogia, metsakorralduse, metsatööstuse, geomaatika, maaehituse ning veemajanduse vastutusvaldkondades. Eelpoolnimetatu eest vastutavad instituudi koosseisu kuuluvad 4 õppetooli: Geomaatika õppetool, Maaehituse ja veemajanduse õppetool, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool.

Metsandus- ja maaehitusinstituudis on võimalik õppida järgmistel õppekavadel: Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus, Metsandus (metsamajandus või metsatööstus), Maaehitus, Vesiehitus ja veekaitse ning Puidutöötlemise tehnoloogia.

 

 

   

 

Oma kodu

Metsameister

Metsataksaator

Metsateadlane

Metsaring

Metsakasvataja

Ettevõtja

Puidukeemik